Dokaz formule za \(\dfrac{\pi}{2\sqrt{3}}\)

 Pozdrav svima . Danas ćemo dokazati formulu za   \(\dfrac{\pi}{2\sqrt{3}}\). Kao dokazni metod koristićemo metod direktnog dokaza. Teorema 1:  \[\frac{\pi}{2\sqrt{3}}=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\chi(n)}{n}\]\[\text{gde je} \quad \chi(n)=\begin{cases} 1, & \text{if } n \equiv 1 \pmod{6}\\-1, & \text{if } n \equiv -1 \pmod{6}\\0, & \text{inače}\end{cases}\] Teorema 2: Imamo \[\frac{\pi}{2\sqrt{3}}=\frac{5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdots}{6 \cdot 6 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 18 \cdot 18 \cdot 24 \cdot 30 \cdots}\]izraz čiji su brojioci sekvenca neparnih prostih brojeva većih od \(3\) i čiji su imenioci parni brojevi koji su za jedan veći ili manji od odgovarajućih brojilaca. Dokaz: Na osnovu Teoreme 1 znamo da je \[\frac{\pi}{2\sqrt{3}}=1-\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+\frac{1}{13}-\frac{1}{17}+\frac{1}{19}-\cdots\] takođe imamo \[\frac{1}{5} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{3}}=\frac{1}{5}-\frac{1}{25}+\frac{1}{35}-\frac{1}{55}+\cdot

Dokaz Arhimedove teoreme

 Pozdrav svima. Danas ćemo dokazati Arhimedovu teoremu. Kao dokazni metod koristićemo metod kontradikcije.

Teorema: Za svaka dva realna broja \(a\)  i \(b\) gde je \(a>0\)   postoji prirodan broj \(n\) takav da je \(a \cdot n>b\) .

Dokaz:

Sobzirom da je \(a>0\) nejednakost \(a \cdot n>b\) možemo podeliti  brojem \(a\) tako da dobijamo novu nejednakost \( n>\frac{b}{a}\) . Označimo realan broj \(\frac{b}{a}\) sa \( x\), tada teoremu koju treba da dokažemo možemo preformulisati na sledeći način:

Za bilo koji realan broj \( x\) postoji prirodan broj \( n\) takav da je \( n>x\) .

Pretpostavimo suprotno, tj. da postoji realan broj \( x\) takav da je \( x \ge n\) za bilo koji prirodan broj \( n\) . To bi značilo da je skup prirodnih brojeva \(\mathbb{N} \) ograničen odozgo. Označimo to najmanje gornje ograničenje sa \(\operatorname{sup}(\mathbb{N})=S\). Sada posmatrajmo razliku \(S-1\) . Jasno je da \(S-1\) nije gornje ograničenje skupa \(\mathbb{N} \), jer kad bi bilo onda \(S\) koje je veće od \(S-1\) ne bi bilo najmanje gornje ograničenje. Ovo znači da postoji neki prirodan broj \(m\) takav da je \(m>S-1\), odnosno imamo da je \(m+1>S\) . Kako je operacija sabiranja zatvorena na skupu prirodnih brojeva imamo da \(m+1 \in \mathbb{N} \) , tj. broj \(m+1\) je prirodan broj veći od \(\operatorname{sup}(\mathbb{N})\). Ovo je u kontradikciji sa polaznom pretpostavkom što znači da za bilo koji realan broj \( x\) postoji prirodan broj \( n\) takav da je \( n>x\) .

\(\blacksquare\)

Коментари

Популарни постови са овог блога

Dokaz da je koren iz prostog broja iracionalan broj

Dokaz da je koren iz 2 iracionalan broj

Dokaz da je skup prostih brojeva beskonačan