Dokaz formule za \(\dfrac{\pi}{2\sqrt{3}}\)

 Pozdrav svima . Danas ćemo dokazati formulu za   \(\dfrac{\pi}{2\sqrt{3}}\). Kao dokazni metod koristićemo metod direktnog dokaza. Teorema 1:  \[\frac{\pi}{2\sqrt{3}}=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\chi(n)}{n}\]\[\text{gde je} \quad \chi(n)=\begin{cases} 1, & \text{if } n \equiv 1 \pmod{6}\\-1, & \text{if } n \equiv -1 \pmod{6}\\0, & \text{inače}\end{cases}\] Teorema 2: Imamo \[\frac{\pi}{2\sqrt{3}}=\frac{5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19 \cdot 23 \cdot 29 \cdots}{6 \cdot 6 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 18 \cdot 18 \cdot 24 \cdot 30 \cdots}\]izraz čiji su brojioci sekvenca neparnih prostih brojeva većih od \(3\) i čiji su imenioci parni brojevi koji su za jedan veći ili manji od odgovarajućih brojilaca. Dokaz: Na osnovu Teoreme 1 znamo da je \[\frac{\pi}{2\sqrt{3}}=1-\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{11}+\frac{1}{13}-\frac{1}{17}+\frac{1}{19}-\cdots\] takođe imamo \[\frac{1}{5} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{3}}=\frac{1}{5}-\frac{1}{25}+\frac{1}{35}-\frac{1}{55}+\cdot

Dokaz kosinusne teoreme

 Pozdrav svima. Danas ćemo dokazati kosinusnu teoremu. Kao dokazni metod koristićemo metod direktnog dokaza. Ovu teoremu je prvi formulisao persijski matematičar Kašani.

Teorema: Neka su \(a,b,c\) stranice bilo kog trougla i neka su uglovi \(\alpha,\beta,\gamma\) uglovi naspram stranica \(a,b,c\) , redom. Tada važe sledeće jednakosti:\[c^2=a^2+b^2-2ab\cos \gamma\]\[b^2=a^2+c^2-2ac\cos \beta\]\[a^2=b^2+c^2-2bc\cos \alpha\]

Dokaz:

Sada ćemo izvesti dokaz da važi jednakost:\[c^2=a^2+b^2-2ab\cos \gamma\]Ostale dve jednakosti se dokazuju na analogan način.

Postoje tri moguća slučaja, a to su: \( \gamma\) je prav ugao, \( \gamma\) je oštar ugao i \( \gamma\) je tup ugao.

Prvi slučaj: \( \gamma=90^{\circ}\)

Na osnovu Pitagorine teoreme znamo da za pravougli trougao sa hipotenuzom \( c\) važi jednakost: \[c^2=a^2+b^2\] Sa druge strane kako je \( \cos\gamma=\cos 90^{\circ}=0\) važi da je:\[c^2=a^2+b^2-0\]\[c^2=a^2+b^2-2ab\cos 90^{\circ}\]\[c^2=a^2+b^2-2ab\cos \gamma\]

Drugi slučaj: \( \gamma<90^{\circ}\)

Posmatrajmo sledeći dijagram na kom se nalazi oštrougli trougao \(\triangle ABC\) sa visinom \(h\).

Na osnovu Pitagorine teoreme možemo zapisati sledeće dve jednakosti:

\[a^2=h^2+p^2\]\[c^2=h^2+(b-p)^2\]

Kombinujući ove dve jednakosti dobijamo:\[c^2=a^2-p^2+(b-p)^2\]\[c^2=a^2-p^2+b^2-2bp+p^2\]\[c^2=a^2+b^2-2bp\]Kako je \( p=a\cos\gamma\) imamo: \[c^2=a^2+b^2-2ab\cos \gamma\]

Treći slučaj: \( \gamma>90^{\circ}\)

Posmatrajmo sledeći dijagram na kom se nalazi tupougli trougao \(\triangle ABC\) sa visinom \(h\).

Na osnovu Pitagorine teoreme možemo zapisati sledeće dve jednakosti:\[a^2=h^2+p^2\]\[c^2=h^2+(b+p)^2\]Kombinujući ove dve jednakosti dobijamo:\[c^2=a^2-p^2+(b+p)^2\]\[c^2=a^2-p^2+b^2+2bp+p^2\]\[c^2=a^2+b^2+2bp\]Kako je \(p=a \cos \left(180^{\circ}-\gamma\right)\) imamo:\[c^2=a^2+b^2+2ab \cos\left(180^{\circ}-\gamma\right)\]Primenjujući identitet \(\cos\left(180^{\circ}-\gamma\right)=-\cos \gamma\) dobijamo: \[c^2=a^2+b^2-2ab\cos \gamma\]

\(\blacksquare\)

Коментари

Популарни постови са овог блога

Dokaz da je koren iz prostog broja iracionalan broj

Dokaz da je koren iz 2 iracionalan broj

Dokaz da je skup prostih brojeva beskonačan